PRAVILA AKCIJE

1. Organizator
Sodelovanje v akciji 25-letka Radia Rogla z Banko Sparkasse pelje… 25 babic in 25 vnukov / 25 dedkov in 25 vnukic … Na MOOOOORJE!
(v nadaljevanju akcija) poteka v organizaciji podjetja Radio Rogla, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju organizator) in v soorganizaciji Društva upokojencev Slovenske Konjice (v nadaljevanju soorganizator). Za izvedbo akcije se najame ustrezni podizvajalec oziroma agencija, ki poskrbi za izvedbo izleta ter vsa ustrezna in običajna zavarovanja potnikov.

2. Privolitev
Za sodelovanje je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem  in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov za namene izvedbe igre (izbor in žreb , obveščanje in objava, pošiljanje informacij na dom).

POMEMBNO: organizator zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe akcije (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, e naslov).

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: urednistvo@radiorogla.si

3. Namen
Namen akcije  je pospeševanje medgeneracijskega sodelovanja in praznovanje 25-letke Radia Rogla ter izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja in sodelujočih, in sicer na področju Republike Slovenije.

4. Trajanje
Akcija poteka v etru in na spletni strani Radia Rogla, od  ponedeljka, 30. 5. 2022, do vključno petka, 24. 6. 2022.

5. Kdo lahko sodeluje
V akciji lahko sodelujejo vsi, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so babica ali dedek ter v skladu z navodili izpolnijo formular na spletni strani Radia Rogla.

V akciji ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz akcije izključeni s strani organizatorja.

6. Kako sodelovati
Vsak dan bodo poslušalci večkrat preko etra pozvani k sodelovanju.
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijaviti na spletni strani Radia Rogla in strani www.letka.si. To storijo tako, da vpišejo svoje podatke.
Producenti Radia Rogla bodo vsak delovni dan klicali enega prijavljenega za pogovor v etru Radia Rogla (na osnovi žreba). Sodelovanje v pogovoru v etru je pogoj za udeležbo na izletu.

Zapisnik o izžrebanem z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu in shrani na sedežu soorganizatorja za dobo enega leta.

7. Nagrade in prevzem nagrad

Nagrade: izlet na morje, v sredo, 6. julija 2022. Izleta se udeležita stari starš in vnuk (2 osebi). Skupaj je na avtobusu 50 nagradnih mest,
Nagrada zajema prevoz, kosilo, malico v restavraciji s hitro prehrano.

Vrednost nagrade je 41 evrov, zato se nagrada ne upošteva v davčno osnovo oziroma dohodnino.

Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za gotovinsko izplačilo.

Nagrada se prevzame z dopisom Radia Rogla.

9. Škoda in višja sila
Organizator, soorganizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi akcije, ne odgovarjajo za morebitno materialno, duhovno, zdravstveno ali kakršnokoli drugo škodo, ki bi izvirala iz izvedbe akcije. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo akcijo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z akcijo oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

Upravljalec bo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

10. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to akcijo, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Slovenskih Konjicah.

11. Objava pravil
Ti splošni pogoji in pravila akcije so objavljeni na spletni strani Radia Rogla.