RADIO ROGLA do volitev predsednika republike in lokalnih volitev 2022 in referendumsko kampanjo 2022

Radio Rogla bo tudi to­krat pred­vo­lil­na in referendumska do­ga­ja­nja sprem­ljal v skla­du s svo­jo program­sko us­me­ri­tvi­jo, neod­vi­sno ured­niš­ko po­li­ti­ko in po pro­fe­sio­nal­nih no­vi­nar­skih na­če­lih.

Vsebinska pra­vi­la RADIA ROGLA za  kam­pa­njo 2022
Da bi ob­ve­sti­li poslušalce o vo­lil­nih in refrendumskih de­jav­no­stih, bomo o tem po­ro­ča­li v no­vi­nar­skih zvočnih za­pi­sih
Os­nov­no vo­di­lo pri po­ro­ča­nju bo do­bro pred­sta­vi­ti po­mem­bne in­for­ma­ci­je za lo­kal­ne pre­bi­val­ce in skup­no­sti, si­cer pa bo na­še vo­di­lo med vo­lil­no kam­pa­njo ne­pri­stran­sko in trž­no ob­na­ša­nje me­di­ja. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali.
V ča­su do vo­li­tev (referenduma) bo radio ena­ko­prav­no obrav­na­val de­jav­nost vseh kan­di­da­tov in list. Pra­vi­lo­ma bomo po­kri­li do­god­ke na lo­kal­nem ob­moč­ju, ki ga tudi si­cer po­kri­va­mo v in­for­ma­tivnem delu radia. Pri­ča­ku­je­mo, da bomo o do­god­kih pi­sno ob­veš­če­ni naj­manj pet dni pred do­god­kom. Naši no­vi­nar­ji bodo o njih po­ro­ča­li po svo­ji pre­so­ji.

Pravila za oglaševanje v času volilne in referendumske kampanje
Na Ra­diu Ro­gla lah­ko kan­di­da­ti, pred­la­ga­te­lji kan­di­da­tov, po­li­tič­ne stran­ke ali dru­gi or­ga­ni­za­tor­ji vo­lil­ne in referendumske kam­pa­nje pro­ti us­trez­ne­mu pla­či­lu ob­jav­lja­jo po­li­tič­na vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la za pred­sta­vi­tev kan­di­da­tov, po­li­tič­nih strank in nji­ho­vih pro­gra­mov.

Vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la pla­ču­je­jo na­roč­ni­ki po ve­ljav­nem ce­ni­ku oglasnih spo­ro­čil. Radio lahko odobri popust in način plačila v skladu s svojo poslovno politiko.
Radio Rogla bo objavljal oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

Vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la bodo ob­jav­lje­na v red­nih in po po­tre­bi do­dat­nih oglasnih ter­mi­nih na Ra­diu Ro­gla, vendar zvočno ločena od drugih sporočil. Naročila bodo veljavna, če bodo poslana najmanj 5 delovnih dni pred prvo objavo. Pri uvrščanju oglasov v oglasne bloke velja izključno pravilo časovnega vrstnega reda prispelih naročil.

Naročniki se lahko odločajo tudi za radijska obvestila, vendar je njihova vsebina omejena. Z njimi lahko organizatorji volilne kampanje vabijo na volilne shode in druga srečanja v času volilne kampanje, ne morejo pa jih uporabljati za promocijo posameznega kandidata, promocijo strankinega volilnega programa ali za predvolilne obračune s posameznimi kandidati drugih organizatorjev volilnih kampanj.

V nobenem primeru organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanje ne morejo prevzemati sponzorstva nad katero koli programsko vsebino (rubriko, oddajo).

Morebitne pritožbe in ugovori, ki se nanašajo na VOLITVE PREDSEDNIKA 2022 in LOKLANE VOLITVE 2022, morajo biti posredovani odgovorni urednici v pisni obliki. Vsebovati morajo opis in datum objave domnevne kršitve oz. nepravilnosti in podatke, kamor želi pošiljatelj prejeti odgovor.

Ta pra­vi­la ve­lja­jo v vo­lil­ni in refrendumski kam­pa­nji 2022, so objavljena na www.radiorogla.si ter se upo­rab­lja­jo od 1. septembra 2022 do izteka predsedniških oziroma lokalnih volitev 2022 in do izteka referndumov.

V imenu uredništva Radia Rogla, od­go­vor­na ured­ni­ca Va­le­ri­ja Mo­taln